Yrityssalon hanketoiminta 2020

Yrityssalon hankekooste päiv. 23.6.2020

Yrityssalon hankekatsaus 23.6.2020.JPG


***************************************************************************************************************************

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020 - 2022

Lähtökohtana on Lounais-Suomen tarve kasvattaa alueellista kilpailukykyä akkuteknologian avulla. Tavoitteena on koota akkuteknologian kasvualasta kiinnostuneiden yritysverkosto Varsinais-Suomeen. Myöhemmin yritysverkoston toimintaa laajennetaan Varsinais-Suomen akkuteknologian osaamiskeskittymäksi, jonka jälkeen toimintaa laajennetaan ensin Lounais-Suomeen ja lopuksi tarkoituksena on hakea yhteistyötä koko maan laajuisen verkoston rakentamiseen. Hanke vahvistaa alueella toimivien ja yritysverkostossa mukanaolevien yritysten kilpailukykyä. Akkuteknologiaan liittyvä ekosysteemi mahdollistaa alueen profiilin nostamisen sähköisen liikkumisen osaamiskeskittymänä.
Lue lisää hankesuunnitelmasta.


Rahoitus: EAKR Euroopan Aluekehitysrahasto
Aika: 1.4.2020 - 30.9.2022
Kumppanit: Hanketta hallinnoi Yrityssalo. Osatoteuttajana hankkeessa on Turku Science Park. Erillinen kumppanuushanke Prizztech Oy:llä.
Kysy lisää: Jouko Urmas | puh 044 778 2115 |

Yrsa, EAKR ja TscP logot rinnakkain.JPG

***************************************************************************************************************************

KulTa | Kuluttajat ruokatalouden keskiössä | Elintarvikealan tiedonvälityshanke 2018-2021

Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja ja kasvua mikro- ja pk-elintarvikeyritysten keskuudessa. Samalla kannustetaan mikro- ja pk-elintarvikeyrityksiä hyödyntämään erilaisia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Aika: 1.4.2018 - 31.12.2021
Kumppanit: Hanketoimintaa koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus. Yrityssalon ohella osatoteuttajina ovat Ukipolis Oy, Novida Ammattiopisto, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki.
Kysy lisää: Hilkka Halla |
Lisätietoja:http://vs-lähiruoka.fi/

Logopilvi KulTa uusi.jpg

***************************************************************************************************************************

CoBo | Coastal Bootcamp | matkailualan kehittämis- ja yhteistyöhanke 2018-2021

Lähtökohtana kehittämiselle on että alueella matkailuun liittyvä yritystoiminta vahvistuu ja on jatkossa entistä työllistävämpi ja kannattavampi kasvuala Salossa. Kasvua haetaan kehittämällä alueen toimintaympäristöä ja yritysten toimintaa kestävillä periaatteeila entistä elämyksellisemmäksi ja houkuttelevammaksi teemareitistöjen avulla. Yrityksiä kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhän yli kuntarajojen. Matkailussa kannustetaan hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja ja myymään valmiiksi tuotteistettuja elämyksiä online.

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailuun liittyvät mikroyritykset, jotka toimivat rahoittajan nimeämällä maaseutualueella. Hankkeen palvelut kohdistuvat aina laajemmalle yritysjoukolle ja ne ovat kohderyhmälle maksuttomia. Hankkeessa toteutetaan ennalta sovittuja toimenpiteitä ja hankevaroin ei tehdä mitään matkailumarkkinointiin tai myynninedistämiseen liittyvää.

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Aika: 1.10.2018 - 30.8.2021
Kumppanit: Hanketta hallinnoi Yrityssalo. Yrityssalon ohella osatoteuttajina ovat Metsähallitus, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki.
Kysy lisää: Maija Pirvola |

Logot vaaka rinnakkain.JPG

***************************************************************************************************************************

Varsinais-Suomen EKA | maakunnallinen ennakointihanke 2018-2020

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Verkostossa ovat mukana tässä vaiheessa Turun AMK, Turun yliopisto, Yrityssalo Oy, toisen asteen ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Kehittämistyössä on myös aktiivisesti mukana noin 25 varsinaissuomalaista yritystä.

Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutusrapeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, konepaja- ja autoteollisuus sekä ohjelmistoala) yrityksen toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä..

Rahoitus: Euroopan Aluekehitys rahasto (EAKR).
Aika: 1.1 - 29.2.2020 Yrityssalon osuus hankkeessa
Kumppanit: Hanketta hallinnoi Turun AMK. Yrityssalon ohella osatoteuttajina ovat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Turun yliopiston Brahea-keskus, Varsinais-Suomen liitto. Liitännäispartnerit: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Ennakointiakatemian toimintaan osallistuvat yritykset
Kysy lisää: Tommi Virtanen |
Lisätietoa:www.ennakointiakatemia.fi

Ennakointiakatemia logot.JPG

***************************************************************************************************************************


Seutukaupunkien verkostohanke | Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa | 2019-2020

Seutukaupungeilla on vaihtelevat valmiudet tukea kansainvälisten rekrytointien toteutusta. Seutukaupunkien yhteinen hanke mahdollistaa työvoiman rekrytoinnin useille alueille ja yrityksiin yhdistämällä kunkin alueen ja kumppanien osaamista. Hankkeen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa.
Yrityssalo hallinnoi tätä valtakunnallista verkostohanketta, jossa on mukana 18 seutukaupunkia seuraavasti: Osatoteuttajat: Savonlinnan kaupunki, Rauman kaupunki yhdessä Uudenmaan ja Laitilan kanssa, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä yhdessä Alavuden, Kauhavan ja Kurikan kanssa, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy yhdessä Valkeakosken kanssa, Kalajoen kaupunki, Navitas Kehitys Oy

Rahoitus:
SeutuAIKO (Etelä-Pohjanmaan liitto)
Aika: 1.4.2019 - 31.8.2021
Kumppanit: Hanketta hallinnoi Yrityssalo. Hankkeessa on mukana 18 muuta seutukaupunkia.
Kysy lisää Tommi Virtanen | ja Juha Metsänoja |
Lisätietoja: https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/kansainvälisyys

seutukaupungit_2018_logo_vari_pieni.jpglogo_epliitto_verkkoon.jpg

***************************************************************************************************************************

Kasvulämäri - tiedolla maaliin 2019-2020 -yritysryhmähanke


Yrityssalon hallinnoima yritysryhmähanke vahvistaa mukanaolevien yritysten liiketoimintavalmiuksia. Hankkeessa rakennetaan järjestelmä jäljitettävyyden todentamiseksi, jonka luo paremmat edellytykset kannattavuuden parantamiseen. Jokaisella yrityksellä on myös omat kehittämistavoitteensa.

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Aika: 1.8.2019-30.12.2020
Kysy lisää: Hilkka Hilkka |

Esityspohja kasvulämäri.jpg***************************************************************************************************************************


Sujuvasti seuraavalle - onnistunut omistajanvaihdos maaseudun pienille yrityksille 2020-2021

Hankkeessa lähtökohtana on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen maaseutualueen mikro- ja pienyrityksissä Salossa. Tavoitteena on ohjata kohderyhmään kuuluvat yritykset - sekä ikääntyvät yrittäjät että potentiaaliset jatkajat - tilaisuuksien ja muiden toimenpiteiden avulla jatkoon. Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin tarjota ajankohtaisinta tietoa, hyviä case-esimerkkejä sekä kartoittaa mahdollisuudet yrityskaupan/sukupolven vaihdoksen toteuttamiseen. Hankkeessa kokoamme yritysten avuksi paikallisen asiantuntijapoolin.

Rahoitus:
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Ykkösakseli ry)
Aika: 1.1.2020-30.6.2021
Kysy lisää:
Jukka Heinonen|

YA_logot_ryhma.png


***************************************************************************************************************************


Yritysten talouden tervehdyttäminen saneerausmenettelyn avulla 2020


Hankkeessa lähtökohtana on tervehdyttää koronavirusepidemian seurauksena maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja palauttaa ne toimintakuntoisiksi saneerausmenettelyn avulla, vaikka niiden taloustilanne vaikuttaisikin heikolta. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla elinkelpoisia yrityksiä ohjataan saneerausmenettelyyn. Toimintamallia noudattaen velallisen yrityksen on tarkoitus saada taloudellinen tilanteensa korjattua.

Rahoitus: Alueiden kestävä kasvu ja elinvoiman tukeminen (Varsinais-Suomen Liitto)
Aika:
1.5. -31.12.2020
Kysy lisää: Hilkka Halla |

Saneeraushanke.JPG


***************************************************************************************************************************

Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020-2022

Hankkeen päätavoitteena on edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen läpileikkaavana teemana on hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys. Tavoitteena on myös ylläpitää vuoropuhelua kohderyhmäyritysten kanssa, selvittää yritysten kehittämistarpeita sekä ennakoida tulevaisuuden kehittämistarpeita. Hankkeessa tehdään kunta- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä, kannustetaan yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja järjestetään innostavia ajankohtaistilaisuuksia.

Rahoitus:
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Aika: 1.8.2020 - 28.2.2022
Kumppanit: Hanketoimintaa koordinoi Yrityssalo. Hankkeessa osatoteuttajina ovat Kemiönsaaren kunta (Turunmaan seutukunta) ja Ukipolis Oy (Vakka-Suomi ja osa Loimaan seutua). Hankkeen kumppaneita ovat Paraisten kaupunki, Loimaan kaupunki, Pöytyän kunta sekä Ukipoliksen toiminnassa mukanaolevat Vakka-Suomen kunnat
Lisätiedot: Rekrytoimme parhaillaan projektipäällikköä! Siihen asti yhteyshenkilönä Jyrki Moilanen |


***************************************************************************************************************************

TuKeVa | Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa | Elintarvikealan tiedonvälityshanke 2021-2022

Hankkeen päätavoitteena on varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen sekä yritysten kehittämistoiminnan aktivointi mm. lisäämällä yritysten välistä yhteistyötä toiminnallisilla yritysverkostoilla. Hankkeen keskeisenä osatavoitteena on selvittää varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kehittämistarpeita ja liiketoiminnan kehittymisen esteitä sekä analysoida toimintaympäristön ja kuluttajakysynnän muutostekijöitä koko ruokaketjun toimijaverkostossa sekä ennakoida tulevaisuuden kehityssuuntia.

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Aika: 1.1.2021 - 31.12.2022
Kumppanit: Hanketoimintaa koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus. Yrityssalon ohella osatoteuttajina ovat Ukipolis Oy, Novida Ammattiopisto, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki.
Kysy lisää: Hilkka Halla |

Logopilvi KulTa uusi.jpg

***************************************************************************************************************************