Koronarahoitusta yrityksille

.Koronatuet päivitettyä.JPG
Kokosimme jo haussa olevat ja valmistelussa olevat tuet yhteen.

HUOM! Sinisellä olevat tekstit ovat linkkejä!

Miten yrityksen tulisi varautua koronan leviämiseen | Varautumisen huoneentaulu ja 10 kohtaa (EK)

********************************************************************************************************************************************

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN VÄLIAIKAISET TUET

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

Valtio suuntaa tukeen enintään 40 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa on suunnattu maaseudun yrityksille, 5 miljoonaa euroa maatalouden alkutuotantoon ja 10 miljoonaa euroa kalatalouteen.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ

TUEN HAKU:

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki ja alkutuotannon väliaikainen tuki:
Hae rahoitusta (linkki Hyrrä asiointipalveluun) Haku on avattu 18.5.2020 alkaen
Lue lisää maaseudun yritysten tuista (Ruokavirasto.fi)

Katso Hyrrän hakuohje


Kalatalouden kriisituki:
Hae rahoitusta
(linkki KEHA asiointipalveluun). Haku on avattu 18.5.2020 alkaen
Lue lisää kalatalouden kriisituesta (ELY-keskus.fi)

Katso hakuvideo https://youtu.be/jpxhKe_ll3o

********************************************************************************************************************************************

Ravintola-alan tukipaketti
Kysymyksiä ja vastauksia tuesta ja hyvityksestä (tem.fi)

Ravintoloiden sulkemisen yhteydessä eduskunta edellytti mm. rajoitusten kohteena oleville ravintoloille kohtuullista menetysten kompensointia ja rajoitusten kielteisiä vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä. Kyse ei ole epidemian vaan säädettyjen rajoitusten hyvittämisestä. Tavoitteena on nopea maksatus yrityksille. Hyvitys voidaan maksaa ilman hakemusta.

Haku ei ole vielä avoinna, tarkempia tietoja ei ole vielä saatavilla (päiv. 17.5.2020)

Tällä hetkellä tiedämme ravintola-alan tuesta seuraavaa:
Ravintola-alan tukipaketista saatujen tietojen mukaan tuki jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa myönnetään tulevan palkanmaksun aloittamista varten. Toisessa osassa maksetaan 15% huhtikuun liikevaihdon laskusta hyvityksenä pakollisista kuluista, jotka oli maksettava rajoitusten aikana. Hallitus valitsee huhtikuulle vertailuajankohdan, jonka perusteella liikevaihdon lasku todennetaan ja tuki lasketaan.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta
- Hyvitys on 15% myynnin laskusta rajoituksen voimassaolopäiviltä 4.4. - 31.5.2020, jos tammi-helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa, hyvityksen määrä on miljoonan ylittävältä osalta 5 %. Maksimihyvitys on 500.000 euroa.
- Hyvitys maksetaan ilman hakemusta yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen tietojen perusteella
- Tuesta voidaan vähentää muut korona-perusteiset tuet, jotka on saatu ELY-keskuksista tai Business Finlandilta

Uudelleentyöllistämisen tuki
- 1000 e / työntekijä, kun yritys maksaa yritys maksaa työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen (31.5.2020) kolmen kuukauden aikana palkkaa yhteensä 2 500 euroa. Tukea myönnettäisiin enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua. Tukea maksetaan enintään 800 henkilöstä.
- Yrityksen saamat mahdolliset muut tuet vaikuttavat lopulliseen tuen määrään.
- Tuen saamiseksi pitää tehdä hakemus

Esimerkkejä:
Palkkatukena maksetaan 1000 e jokaisesta työntekijästä, jolle yritys aikoo maksaa vähintään 2500 e palkkaa seuraavan kolmen kuukauden aikana.
Hyvitystukena maksetaan 15% huhtikuun liikevaihdon laskusta, kun sitä verrataan hallituksen myöhemmin vahvistamaan ajankohtaan.

Esimerkki: Ravintola Oy työllistää kolme henkilöä. Yritys aikoo avata 1.6. alkaen. Yritys hakee palkanmaksun aloittamistukea kaikille kolmelle henkilölle. Tuki, yhteensä 3×1000 e = 3000 e maksetaan heti hakemuksen hyväksymisen jälkeen ennakkoon. Tuen vastineena yritys sitoutuu maksamaan yhteensä 7500 e palkkaa, kullekin työntekijälle 2500 e, kolmen kuukauden aikana.

Ravintola Oy:n huhtikuun liikevaihto vuonna 2020 oli 5 000 euroa. Vuotta aiemmin 2019 sama liikevaihto oli 30 000 e (hallitus vahvistaa vertailuajankohdan myöhemmin). Liikevaihdon lasku oli täten 30 000 - 5 000 = 25 000 e. Yritys voi hakea hyvitystukea 15% menetystä 25 000 e liikevaihdosta, eli yhteensä 3750 euroa. Esimerkki perustuu alustaviin tietoihin. Tarkkaa tietoa mm. hyvityksen vertailuajankohdasta ei ole vielä saatu.

TEM:n tiedote

********************************************************************************************************************************************

YRITYSTEN UUSI KUSTANNUSTUKI TULOSSA (NS. YRITYSTEN YLEISTUKI)

Hallitus valmistelee yleistukipakettia yrityksille. Kyseessä on toimialariippumaton kustannustuki, joka kohdistetaan eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Tällä hetkellä tiedämme tuesta seuraavaa:

Erityisesti tuki kohdennetaan yrityksiin
- joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi (alkutietojen mukaan vähintään 25% liikevaihdon laskua)
- joissa on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia (esim. vuokrat)
- tuen piirissä myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa

Tuen suuruus:
- alkuvaiheessa tukea voi hakea kahdeksi kuukaudeksi, mutta tuen voimassaolo tarkentuu
- tuen suuruus täsmentyy myöhemmin

Tuen haku:
- tukea haetaan Valtionkonttorista sähköisesti
- tuki ei ole vielä haettavissa

Avoimia asioita mm.
- hallitus ei ole määrittänyt kuinka paljon liikevaihdon on tullut laskea ja mihin ajankohtaan liikevaihtoa verrataan
- Miten jo haetut ja myönnetyt tuet vaikuttavat kustannustukeen

TEM:n tiedote
Valtionkonttorin tiedote hausta


*******************************************************************************************************************************************

HAETTAVISSA OLEVAT YRITYSTUET


ELY-KESKUKSEN KORONARAHOITUS

HUOM HUOM!
Hallitus linjasi 14.5.2020, että ELY-keskuksen ns. koronatukien haku suljetaan samassa yhteydessä, kun yritysten yleistukea koskeva hallituksen esitys annetaan.

ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikoina. Hakujen sulkemisen jälkeen ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.

Kenelle:
- yritykset (oy, ay, ky, osk, yksityinen elinkeinoharjoittaja) jotka työllistävät enintään 5 henkilöä hakemuksen jättämishetkellä (sisältää yrittäjän ja yrittäjät). Tästä säännöstä poiketen voidaan yritysten koon tarkastelussa ottaa huomioon myös esimerkiksi yrityksen lomautettujen työntekijöiden määrä.
- yritykset joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
- yritykset jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
- yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimi), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa työntekijöiden määrällä)

Avustusta ei voi hakea:
- yksinyrittäjä
- maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
- Yli 5 henkilöä työllistävät. He voivat hakea avustusta Business Finlandilta
- Yritykset, jotka ovat hakeneet häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta jo Business Finlandilta
- Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun


ELY-KESKUKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS

1. AVUSTUS TILANNEANALYYSIIN

Millaisiin toimenpiteisiin
Yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Avustuksen määrä:
Avustus on 80 %, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia:
Yrityksessä työskentelevien henkilöiden ml. yrittäjän laskennalliset palkkakustannukset (à 2 000 eur/hlö) ja välilliset kustannukset (max 50 % palkoista). Tilanneanalyysin kesto on 1 kk.
Esim. yrityksessä työskentelee kaksi henkilöä (esim. yrittäjä + yksi työntekijä), avustus määräytyy seuraavasti: 2 hlöä x 2 000 e + 50 % välilliset menot = 6 000 e, josta 80 % avustus 4 800 e.
Muuta huomioitavaa:
Tilanneanalyysin kokonaiskustannus on max 12 500 eur. Voit hakea avustusta tilanneanalyysiin vain kerran.


2.
AVUSTUS KEHITTÄMISTOIMENPITEISIIN

Millaisiin toimenpiteisiin:
Yritysten laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteet liittyvät esim. liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.
Avustuksen määrä
Avustus on 80 %, kuitenkin enintään 100 000 euroa. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia
Yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien palkat ja välilliset kustannukset (max 50 % palkoista), ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ml. henkilöstön koulutus (max 60 000 e) sekä tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet.
Muuta huomioitavaa:
Kehittämistoimenpiteen kokonaiskustannus on max 125 000 eur. Voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin vain kerran.

HUOM! Jos yrittäjä on lomauttanut työntekijänsä (1-5 hlöä), yrittäjä voi hakea ELYn avustuksia, mikäli aikoo kutsua jonkun lomautetun takaisin töihin. Tällöin on hakemuksessa ilmoitettava selkeästi, että aikoo ottaa lomautetun työntekijän takaisin töihin, mikäli ELYn tuki myönnetään. Tukea voi hakea vain niiden henkilöiden palkkakustannuksiin, jotka osallistuvat hankkeen toteuttamiseen. Jos yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, hän on yksinyrittäjä ja tällöin hän voi hakea yksinyrittäjän tukea.


Ohje ELYn maksatukseen ja raportointiin

Kysymyksiä ja vastauksia ELY:n avustuksesta
Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/poikkeusrahoitus
Hae rahoitusta kirjautumalla asiointipalveluun


********************************************************************************************************************************************

BUSINESS FINLAND JA KORONARAHOITUS


HUOM HUOM!
Hallitus linjasi 14.5.2020, että Business Finlandin ns. koronatukien haku suljetaan samassa yhteydessä, kun yritysten yleistukea koskeva hallituksen esitys annetaan.

Business Finland käsittee normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikoina. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland rahoittaa yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.

Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa soveltuu yli 5 henkilöä työllistäville yrityksille, mutta ei toiminimiyrityksille, jotka ovat ELY-hakukelpoisia. Saatavilla on ELY-keskusten tavoin kaksi rahoitusinstrumenttia, jotka ovat avustusmäärältään 10 000e ja 100 000e. Rahoitus soveltuu lähes kaikille toimialoille maatalouden alkutuotantoa, kalastusta ja vesiviljelyä lukuun ottamatta.

Business Finlandin avustuksista yksinkertaisempi on esiselvitysrahoitus, jota voi saada enintään 10 000 euroa yhteensä 12 500 euron hankkeeseen. Rahoituksella voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa.
ELY-keskuksen tavoin kehittämisrahoituson tarkoitettu toiminnan kehittämiseen, se ei sovellu yrityksen kiinteiden kulujen kattamiseen. ELY-rahoituksesta poiketen rahoituksen suositeltu kesto on 4 kuukautta ja hyväksyttyjä kustannuksia ovat palkat, 30% henkilösivukustannukset, ostopalvelut sekä 20% muita kustannuksia, jonka osuus lasketaan palkkojen ja ostopalvelujen yhteissummasta.

Business Finlandin avustuksista laajempi on kehittämisrahoitus, jota voi saada enintään 100 000 euroa yhteensä 12 500 euron hankkeeseen. Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita yritys on jo aiemmin tunnistanut ja jotka parantavat yrityksen toimintamahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Projektin suositeltu kesto on vuosi. Rahoitus soveltuu myös verkkokaupan suunnitteluun ja kehittämiseen, mutta ei tekniseen pystyttämiseen (ns. jakelukanavan perustamiseen).

Myös Business Finlandin rahoituksen osalta on muistettava, että se ei sovellu suoraan yrityksen kiinteiden kulujen kattamiseen eikä sitä voi käyttää yrityksen investointeihin. Käytännössä haettavasta rahoituksesta suurin osa on täten ELY-keskuksen tavoin hakijan omia palkkakustannuksia. Business Finlandin rahoituksesta 70% voidaan maksaa hakijalle ennakkoon, loput hankkeen päättyessä. Myös Business Finlandin avustuksia haetaan sähköisellä hakulomakkeella

Kenelle:
- Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää. Yrityksessä työskentelee hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (sisältäen yrittäjän ja yrittäjät)
- Midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 Me
- Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset - Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä Avustusta ei voi hakea/saada:
- Toiminimiyritys, yksinyrittäjä
- Suuri yritys
- Julkinen organisaatio, säätiö tai yhdistys
- Maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat

1. ESISELVITYSRAHOITUS LIIKETOIMINNAN HÄIRIÖTILANTEISIIN

Millaisiin toimenpiteisiin

Yritys voi selvittää ja suunnitella yritykselle uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Avustuksen määrä
Avustus on 80 %, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä, henkilösivukustannukset 30% palkoista, ostopalveluna hankittu selvitys- ja suunnittelutyö ja muut kustannukset (20 % palkkakulut ja ostopalvelut yhteenlaskettuna)
Muuta huomioitavaa:
Esiselvitysrahoituksen kokonaiskustannus on max 12 500 eur.

2. KEHITTÄMISRAHOITUS LIIKETOIMINNAN HÄIRIÖTILANTEISIIN

Millaisiin toimenpiteisiin
Yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen
Avustuksen määrä
Avustus on 80 %, kuitenkin enintään 100 000 euroa. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä, henkilösivukustannukset 30% palkoista, ostopalveluna hankittu selvitys- ja suunnittelutyö ja muut kustannukset (20 % palkkakulut ja ostopalvelut yhteenlaskettuna)

Rahoituksen raportointi Business Finlandille
Katso video, jossa ohje raportointiin
Kaikkien rahoitusta saaneiden yritysten pitää lähettää Business Finlandille raportti projektista viimeistään 4 kk kuluessa projektiajan päättymisestä.
Raportissa yritys kuvailee:
- Mitä vaikutuksia projektilla on ollut liiketoimintaan?
- Mitä projektissa tehtiin ja miten projekti on toteutunut verrattuna Business Finlandin hyväksymään suunnitelmaan?=
- Mitä kustannuksia rahoituksella on katettu?
Loppurahoituksen maksamisen edellytys on, että projekti on toteutettu projektisuunnitelman mukaan rahoituspäätöstä ja rahoitusehtoja noudattaen

Muuta huomioitavaa: Kehittämistoimenpiteen kokonaiskustannus on max 125 000 eur. Voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin vain kerran.
Katso videolta tarkemmat ohjeet
Hae rahoitusta kirjautumalla asiointipalveluun
Lue lisää Business Finlandin sivuille

******************************************************************************************************************************************

ELY-KESKUKSEN TUETUT ASIANTUNTIJAPALVELUT eli YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT

Nyt yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää konsulttia esim. talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa hyvin edullisesti. Konsultit on valmiiksi kilpailutettu ja yrityksen omavastuu on vain 30 eur + alv/pvä. Palvelu toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Kenelle:
- pk-yrityksille (myös tmi)
- pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän
- yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä

Lue lisää Yritysten kehittämispalveluista http://yritystenkehittamispalvelut.fi
Tutustu asiantuntijoihin

******************************************************************************************************************************************

TEOLLISUUSSIJOITUS JA KORONA

Teollisuussijoituksen vakausrahoitus on tarkoitettu keskisuurille (ns. MidCap) -yrityksille. Käytännössä puhutaan sijoitustoiminnasta, jossa Tesi sijoittaa yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä koronatilanteen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Käytännössä sijoitus on joko osakesijoitus tai vaihtovelkakirjalaina. Sijoituskohteen tulee täyttää keskisuuren yrityksen määritelmä (vuoden 2019 liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yli 50). Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 miljoonaa euroa.
Katso lisätietoa Teollisuussijoituksen verkkosivuilta.

******************************************************************************************************************************************

FINNVERA


Finnveran esitys tässä (30.3.2020)

Finnveran laajennetut takausvaltuudet (kysy omasta pankista)
Luotto- ja vientitakuulaitos Finnveran takausvaltuuksia on nostettu koronaepidemian aikana 2 miljardista eurosta aina 12 miljardiin euroon saakka. Finnvera voi antaa enintään 80% valtiontakauksen yrityksen pankin kanssa neuvottelemaan käyttöpääomalainaan, jolle haetaan Finnveran alkutakausta, PK-takausta tai Finnvera-takausta (suuremmat takaukset 90% saakka). Finnvera perii takauksesta takausprovision. Käytännössä Finnveran takaus selvitetään osana lainaneuvotteluja oman tilipankin kanssa.

Lue tarkemmin Finnveran ohjeesta miten toimia!
Lue myös Kriisi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan - kysymyksiä ja vastauksia miten korona vaikuttaa yrityksen kassavirtaan

Finnveran ohjeistus yrityksille:
- Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissa. Tällöin maksat vain korot ja kulut.
- Jos tarvitse käyttöpääomaa, ole yhteydessä pankkiisi. Finnvera mahdollistaa käyttöpääoman hakemisen Finnverasta puolestasi.
- Jos rahoitustarve on suurempi kuin 100 000 - 150 000 euroa, tee hakemus myös Finnveraan.
Linkki Finnveran sähköiseen asiointiin

******************************************************************************************************************************************

PAIKALLISET PANKIT

Pankit suhtautuvat ymmärtäväisesti koronaviruksen aiheuttamiin yritysten rahoitustarpeisiin. Ole suoraan yhteydessä omaan pankkiin mieluiten jo etukäteen, mikäli näkyvissä on muutoksia yrityksen vakiintuneeseen liiketoimintaan.
Pankit tiedottavat asiasta tarkemmin omilla sivuillaan:
OP | OP Lounaismaa (esitys 31.3.2020)
Nordea | Nordea Salo | (esitys 31.3.2020)
Säästöpankki | Someron Säästöpankki | (esitys 31.3.2020)

******************************************************************************************************************************************

YKSINYRITTÄJÄN TOIMINTATUKI 2 000 eur

Yksinyrittäjän tuen haku Salossa on avattu 15.4.2020. Hae tukea täältä

Yksinyrittäjän toimintatuki 2 000 eur myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 - 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Kuka voi hakea tukea
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa Suomessa harjoittavaa yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä on lomauttanut työntekijänsä, hän ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, on hän yksinyrittäjä.

Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai yritysmuodosta - eli tuki on mahdollinen yksityisille elinkeinonharjoittajalle, toiminimille, kommandiittiyhtiöille ja osakeyhtiöille. Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelance yrittäjä voi em. yritysmuotojen lisäksi toimia osuuskunnassa tmv.
Tukea ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Mihin tukea voi hakea
Yksinyrittäjän tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Nämä asiat kirjataan hakemukseen kohtaan ´Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi´ (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen).
HUOM! Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Milloin ja mihin asti tukea voi hakea
Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 - 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Hakemus löytyy täältä

Millaisia ehtoja hakemiseen on
Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes
samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Tukea ei voida myöntää, jos yrityksellä on ollut taloudellisia vaikeuksia jo ennen pandemian vaikutuksia. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Miten tukea haetaan
Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kts www.ytj.fi mikä on yrityksesi kotikunta. Huomioi että se ei ole välttämättä sama kuin oma asuinkunta tai kunta, jossa yritys harjoittaa liiketoimintaa.

Salolaisten yksinyrittäjien hakulomake löytyy täältä

Hakulomake täytetään sähköisesti. Tässä malli lomakkeesta. Jotta pääset kirjautumaan lomakkeelle, tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Hakemukseen tarvittavat liitteet
Hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet sähköisesti:
1. Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
2. Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
3. Yrityksen verovelkatodistus (3 k vanhempi verovelkatodistus ei kelpaa)

HUOM! Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

******************************************************************************************************************************************

YRITTÄJÄN VÄLIAIKAINEN TYÖMARKKINATUKI eli yrittäjän työttömyysturva JA KORONA

Yrittäjänä voit saada väliaikaisesti työmarkkinatukea (eli yrittäjän työttömyysturvaa) koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti. Yrittäjien 724 euron työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3 - 30.6.2020.

HUOM!
Jos yrittäjä on ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi 15.4 jälkeen, hän voi hakea työmarkkinatukea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.

Kuka voi saada työmarkkinatukea:
- yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
- yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 eur/kk siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti
- päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta
- tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista
- opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen
- työttömyysturvaa voidaan maksaa 30.6. saakka

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea:
Katso ohje täältä(TE-palvelut 17.4.2020)
- ensin yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon, jonne yrittäjä tekee selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. TE-toimisto tekee asiasta lausunnon Kelalle
- seuraavaksi yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
- Yrittäjä on oikeutettu myös Kelan toimeentulotukeen ja asumistukeen. Toimeentulohakemukseen tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miten epidemia on vaikuttanut yritystoiminnasta saataviin tuloihin. Voit arvioida oikeuttasi perustoimeentulotukeen laskurilla.

Ilmoittaudu työttömäksi TE-toimistoon
Hae työmarkkinatukea Kelasta
Lue artikkeli (Yrittäjät 9.4.2020)

Julkaistu: 5.4.2020 16:06

Takaisin