Yrityssalon hanketoiminta 2019 - 2020

KulTa | Kuluttajat ruokatalouden keskiössä | Elintarvikealan tiedonvälityshanke 2018-2020

Lähtökohtana on että projektin avulla parannetaan varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja ja kasvua mikro- ja pk-elintarvikeyritysten keskuudessa korostamalla vuoropuhelua kuluttajien kanssa. Samalla kannustetaan mikro- ja pk-elintarvikeyrityksiä hyödyntämään erilaisia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/Varsinais-Suomen ELY-keskus
Aika: 1.4.2018 - 31.12.2020
Kumppanit: Hanketoimintaa koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus. Yrityssalon ohella osatoteuttajina ovat Ukipolis Oy, Novida Ammattiopisto ja lukio, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki.
Kysy lisää: Hilkka Halla |
Lisätietoja:http://vs-lähiruoka.fi/


CoBo | Coastal Bootcamp | matkailualan kehittämis- ja yhteistyöhanke 2018-2021

Lähtökohtana kehittämiselle on että alueella matkailuun liittyvä yritystoiminta vahvistuisi ja olisi jatkossa entistä työllistävämpi ja kannattavampi kasvuala. Kasvua haetaan kehittämällä alueen toimintaympäristöä kestävillä periaatteeila entistä elämyksellisemmäksi ja houkuttelevammaksi käyntikohteeksi ympäri vuoden. Yrityksiä kannustetaan hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja ja myymään valmiiksi tuotteistettuja palveluja online.

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailuun liittyvät mikroyritykset, jotka toimivat rahoittajan nimeämällä maaseutualueella. Hankkeen palvelut kohdistuvat aina laajemmalle yritysjoukolle ja ne ovat kohderyhmälle maksuttomia. Hankkeessa toteutetaan ennalta sovittuja toimenpiteitä ja hankevaroin ei tehdä mitään matkailumarkkinointiin tai myynninedistämiseen liittyvää.

Hankkeen toimenpiteet:
TP 1 Matkailun elämyspotentiaalin lisääminen uusien teemareittien avulla yli kuntarajojen
- elämyksien ja reitistöjen kehittämiseen liittyviä työpajoja ja muita kohtaamisia yritysjoukkojen kanssa
TP 2 Digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen
- työpajoja ja alustuksia liittyen teknologian käyttöön osana yritystoimintaa. Yksi kehittämisen kärjistä on online -myynti ja alustaratkaisuksi on valittu Bokun.
TP 3 Kestävän matkailun tasapainoinen kehittäminen. luonnon ja kulttuuriympäristöjen kestäbyyden lisääminen
- työpajoja, valmennuksia ja sparrausta liittyen kestävän matkailunkehittämiseen. Yksi tavoitteista on saada yritykset mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.
TP 4 Maaseudun pienten yritysten yhteistyön lisääminen
- vertaisoppimista, benchmarkausta ja pop up -klinikoita yritysjoukoille, joissa yhteistyö ja yritysten välinen vuorovaikutteisuus lisääntyy
TP 5 Matkailubarometrin luominen
- matkailun tärkeiden lukujen ja ajankohtaisten ilmiöiden koonti infograafiin, joka mahdollistaa tiedolla johtamisen
TP 6 Oppilaitosyhteistyö
- Alan oppilaitosten ja yritysten välinen tiivis yhteistyö, joka tarjoaa uusia näkemyksiä ja mahdollistaa uudet avaukset opiskelijoiden ja yritysten välillä.

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/Varsinais-Suomen ELY-keskus
Aika: 1.10.2018 - 30.8.2021
Kumppanit: Hanketta hallinnoi Yrityssalo. Yrityssalon ohella osatoteuttajina ovat Metsähallitus, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki.
Kysy lisää: Patricia Potrykus | patricia.potrykus@yrityssalo.fi ja Maija Pirvola |


Varsinais-Suomen EKA | maakunnallinen ennakointihanke 2018-2020

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Verkostossa ovat mukana tässä vaiheessa Turun AMK, Turun yliopisto, Yrityssalo Oy, toisen asteen ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Kehittämistyössä on myös aktiivisesti mukana noin 25 varsinaissuomalaista yritystä.

Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutusrapeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, konepaja- ja autoteollisuus sekä ohjelmistoala) yrityksen toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä..

Rahoitus: Euroopan Aluekehitys rahasto (EAKR).
Aika: 1.1 - 31.12.2019 Yrityssalon osuus
Kumppanit: Hanketta hallinnoi Turun AMK. Yrityssalon ohella osatoteuttajina ovat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Turun yliopiston Brahea-keskus, Varsinais-Suomen liitto. Liitännäispartnerit: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Ennakointiakatemian toimintaan osallistuvat yritykset
Kysy lisää: Tommi Virtanen |
Lisätietoa:www.ennakointiakatemia.fi


Seutukaupunkien verkostohanke | Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa | 2019-2020

Seutukaupungeilla on vaihtelevat valmiudet tukea kansainvälisten rekrytointien toteutusta. Seutukaupunkien yhteinen hanke mahdollistaa työvoiman rekrytoinnin useille alueille ja yrityksiin yhdistämällä kunkin alueen ja kumppanien osaamista. Hankkeen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa.
Yrityssalo hallinnoi tätä valtakunnallista verkostohanketta, jossa on mukana 18 seutukaupunkia seuraavasti:
Osatoteuttajat: Savonlinnan kaupunki, Rauman kaupunki yhdessä Uudenmaan ja Laitilan kanssa, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä yhdessä Alavuden, Kauhavan ja Kurikan kanssa, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy yhdessä Valkeakosken kanssa, Kalajoen kaupunki, Navitas Kehitys Oy

Rahoitus:
SeutuAIKO/Etelä-Pohjanmaan liitto
Aika: 1.4.2019 - 31.8.2021
Kumppanit: Hanketta hallinnoi Yrityssalo. Hankkeessa on mukana 18 muuta seutukaupunkia.
Kysy lisää Tommi Virtanen |
Lisätietoja:https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/kansainvälisyysSähköisen liikkumisen ekosysteemi Varsinais-Suomessa 2019 - 2020

Hankkeessa kokeillaan ja tunnistetaan sähköisen liikkumisen liiketoimintamahdollisuuksia sekä verkotetaan alan yrityksiä. Hanke luo pohjaa koko Lounais-Suomen sähköisen liikkumisen ekosysteemin kehittämiselle sekä toimii pohjustuksena laajemmalle Turku Science Parkin ja Prizztechin (Satakunta) kanssa valmisteltavalle hankkeelle

Rahoitus: Varsinais-Suomen liiton AIKO -rahoitus
Aika: 16.8.2019-15.3.2020
Kysy lisää Jouko Urmas |


Kasvulämäri - tiedolla maaliin 2019-2020


Yrityssalon hallinnoima yritysryhmähanke vahvistaa mukanaolevien yritysten liiketoimintavalmiuksia. Hankkeessa rakennetaan järjestelmä jäljitettävyyden todentamiseksi, jonka luo paremmat edellytykset kannattavuuden parantamiseen. Jokaisella yrityksellä on myös omat kehittämistavoitteensa.

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/Varsinais-Suomen ELY-keskus

Aika: 1.8.2019-30.12.2020
Kysy lisää: Hilkka Hilkka |

Esityspohja kasvulämäri.jpg

Uudet hankkeet 2020


Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020 - 2022

Yrityssalolle on myönnetty mittava EAKR -projektirahoitus liittyen laajaan akkuteknologian kehittämiseen ja yritysten kasvuun liittyvään maakunnalliseen projektiin, joka projektin eri vaiheissa laajenee koskemaan Lounais-Suomea ja lopuksi laajemmin koko Suomea. Yrityssalo hallinnoi EAKR -rahoitteista projektia, jossa osatoteuttajana on Turku Science Park ja kumppanina Prizztech Oy Porista.

Lähtökohtana projektissa on Lounais-Suomen tarve kasvattaa alueellista kilpailukykyä akkuteknologian avulla. Salo-Turku-Pori akselilla on jo oleellista toimintaa ja osaamista akkuarvoketjun osalta. Ko. alue tarjoaa yritys- ja innovaatiotoiminnalle vahvat lähtökohdat.

Tavoitteena on aluksi koota akkuteknologian kasvualasta kiinnostuneiden yritysverkosto Varsinais-Suomeen. Seuraavaksi yritysverkoston toimintaa laajennetaan kutsumalla mukaan alueellinen tiedeyhteisö, josta syntyy Varsinais-Suomen akkuteknologian osaamiskeskittymä. Toimintaa laajennetaan ensin Lounais-Suomeen ja lopuksi tarkoituksena on hakea yhteistyötä koko maan laajuisen verkoston rakentamiseen.

Tuloksena hanke tukee liikennettä ja yhteiskuntaa vähentämään fossiilisten raaka-aineiden käyttöä sähköistymisen avulla, samalla tukien tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Hanke vahvistaa alueella toimivien ja yritysverkostossa mukanaolevien yritysten kilpailukykyä. Akkuteknologiaan liittyvä ekosysteemi mahdollistaa alueen profiilin nostamisen sähköisen liikkumisen osaamiskeskittymänä. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020 - 30.9.2022. Ulkopuolisen EAKR-rahoituksen osuus on 70%.
Lisätiedot: Jouko Urmas | puh 044 778 2115 |


Sujuvasti seuraavalle - onnistunut omistajanvaihdos maaseudun pienille yrityksille 2020-2021

Yrityssalolle on myönnetty projektirahoitusta Ykkösakseli Ry:n koordinoimasta Maaseuturahastosta liittyen omistajanvaihdosten sekä sukupolvenvaihdoksen vauhdittamiseen maaseutualueen yrityksissä. Omistajanvaihdokset ovat osa yrityksen luonnollista elinkaarta. Suomessa kymmenillä tuhansilla yrityksillä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Vastaava tilanne on myös meillä Salossa. Elinkelpoisen yrityksen jatkon turvaaminen on sekä talouden, työntekijöiden että yrittäjän itsensä kannalta tärkeää.

Lähtökohtana on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen maaseutualueen mikro- ja pienyrityksissä Salossa. Tavoitteena on ohjata kohderyhmään kuuluvat yritykset - sekä ikääntyvät yrittäjät että potentiaaliset jatkajat - tilaisuuksien ja muiden toimenpiteiden avulla jatkoon.
Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin tarjota ajankohtaisinta tietoa, hyviä case-esimerkkejä sekä kartoittaa mahdollisuudet yrityskaupan/sukupolven vaihdoksen toteuttamiseen.
Hankkeen tuloksena on myötävaikutettu onnistuneiden yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten toteutumiseen suunnitelmallisesti. Hankkeen tuloksena on myös syntynyt yrityksille tarpeellinen verkosto, jossa omistajanvaihdoksen asiantuntijat toimivat yhdessä. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-30.6.2021. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on 80%.

Lisätiedot: Jukka Heinonen puh 044 546 0035 |