Toteutuneet projektit


DigiSalo -hanke 01/2016 - 05/2017 (hankkeen virallinen nimi ´Sähköistyvä Salo´)

- Rahoitus tiedonvälityshankkeeseen saatu Ykkösakselin kautta Maaseuturahastosta.
- Kohderyhmänä maaseutualueen mikroyritykset ja muut maaseudun toimijat
- Tavoitteena jakaa tietoa sähköisten työkalujen mahdollisuuksista, kannustaa ja tukea kohderyhmää niiden käyttöönotossa ja sitä kautta hakea tuottavuutta ja tehokkuutta

Toiminnasta on vastannut Elina Ilmanen.


Hankintaosaaminen yritysten kasvun tueksi / Hankintaprofessuuri

Yrityssalo hallinnoi yhteistyöprojektia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Projektin tavoitteena oli teknologiateollisuuden hankintatoimen toimitusketjuosaamisen kehittäminen sekä yritysten osaamisen parantaminen teknologioiden, toimittajien ja toimitusverkostojen valinnoissa ja kytkeytymisessä. Lisäksi projektin tavoitteena oli tukea varsinaissuomalaisten yritysten kytkeytymistä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten globaaleihin osaamisverkostoihin. Yliopistolla oli hankerahoituksella määräaikainen hankintaprofessuuri, joka hankerahoituksen päättyessä siirtyi yliopiston rahoitettavaksi.

Hanke päättyi 30.8.2014.
Rahoituslähde: EAKR -hanke ´Hankintaosaaminen yritysten kasvun tueksi´

Seutukaupunkipilotti 2014 - 03/2016. (Virallinen nimi: Seutukaupunkien rakennemuutoksen hoitoon keskittyvä erillishanke)

- Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä erillishanke, joka koostuu neljästä erillisestä pilotista ja keskittyy erityisesti seutukaupunkien sekä kasvusopimusmenettelyn ulkopuolisten maakuntakeskusten kilpailukyvyn ja yhteistyön edistämiseksi.
- Tavoitteena on kannustaa innovatiivisiin avauksiin ja tukea kaupunkien yhteistyötä vahvuuksien ja kasvupotentiaalin hyödyntämisessä sekä edistää kilpailukykyä.


Toiminnasta vastasi Tommi Virtanen | puh 044 547 7711 |

Teknologiaa teollisuuteen 01/2016 - 06/2016

- Rahoitus esiselvityshankkeeseen saatu Ykkösakselin kautta Maaseuturahastosta. Yrityssalo osatoteuttajana Ukipoliksen toteuttamassa hankkeessa
- Kohderyhmänä pienet ja keskisuuret teollisuuden yritykset maaseutualueilla
- Hankkeessa kartoitetaan Salon reuna-alueiden teollista erikoisosaamista, teknologiatason nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä kehittämistarpeita, yritysten työntekijöiden osaamispuutteita sekä mahdollisia kehityskohteita yritystoiminnassa. Tuloksena syntyy tilannekuva maaseudun uudelleenteollistamiseen.

Toiminnasta vastasi Jukka Heinonen | puh 044 546 0035 |

EETU - Energiasta maakunnan etu

Yrityssalo on ollut kumppanina maakunnallisessa Valonian hallinnoimassa EETU - Energiasta maakunnan etu -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden avulla. Yrityksille on järjestetty useita tilaisuuksia sekä tutustumismatkoja liittyen energiatukiin sekä energia-asioihin. Lisäksi hankkeessa on pilotoitu energiaystävällisen yritysalueen liiketoiminnallista mallia, jossa esimerkkinä on ollut Metsäjaanun alue.
Hankerahoitus jatkuu 28.2.2015 asti.

EETU -toiminnasta ovat vastanneet Pekka Kallio ja Riikka Nurmi. Hanke päättyy 28.2.2015.
Rahoituslähde: EETU - Energiasta maakunnan etu hanke, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Salon Voimala -palvelupistetoiminta

Salon Voimala oli ESR-rahoitteinen palvelupisteprojekti, jonka tavoitteena oli tarjota neuvontaa ja tukea uutta suuntaa työurilleen etsiville salonseutulaisille. Voimala on tukenut myös yrityksiä rekrytoinnissa, joka oli vuoden 2014 pääasiallisin painopiste.

Voimalan myötä Yrityssalon palvelukokonaisuuteen syntyi kokonaan uusi kohderyhmä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat olleet yrittäjyyttä pohtivat työnhakijat. Vuonna 2014 selvitettiin yritysten osaamistarpeita painottuen erityisesti ICT-sektoriin ja softaosaamiseen. Loppuvuonna 2014 käynnistettiin Salon kaupungin kanssa yhteistyössä InnomoHub -niminen kokeilu, jonka ideana on tarjota fasiliteetit kokoontumisiin ja työskentelyyn sekä tukea ja kontakteja liiketoiminta-aihioiden eteenpäin saattamiseksi.

Voimalan toiminnasta ovat vastanneet pääasiallisesti Susanne Luukkonen ja Hannu Ketola (Innomo Hub).
Hanke päättyy 31.3.2015.
Rahoituslähde: ESR-hanke Palvelupiste

EGR ja Työtä Salossa -kampanja

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen EGR-projekti toteutti alkuvuonna Salon seudulla laajan Harava -puhelinhaastattelututkimuksen, jonka avulla selvitettiin yritysten kasvu- ja kehittämistarpeita sekä rekrytointitarpeita. Tutkimuksen jälkeen Yrityssalo käynnisti Työtä Salossa! -kampanjan ja kontaktoi yritystä joko puhelimitse (430 kpl) tai henkilökohtaisella käynnillä (170 kpl). Pääasiallisin tavoite oli kertoa palkkatukien mahdollisuuksista, Voimalan toteuttamista osaajahauista sekä muista yritysten kehittämispalveluista. Proaktiivinen toiminta sai paljon kiitosta yrityksiltä. Kampanjointi oli tuloksellista ja palkkatukien käyttö avoimen sektorin puolella on kasvanut merkittävästi.

Kyseessä oli ns. työnetsintäpalvelu, jonka ELY-keskus osti Yrityssalolta. Työtä Salosta! -kampanjasta olivat pääasiallisessa vastuussa Juha Metsänoja ja Elina Ilmanen, osaajahauista Susanne Luukkonen.
Rahoituslähde: Erillisrahoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukselta perustuen tarjouskilpailuun

Protomon kaltainen StartUp Salo -toiminta

Vuonna 2014 Yrityssalo toteutti Protomon kaltaista toimintaa 6 kk ajan. StartUp Salon tarkoituksena oli tarjota yrittäjäurasta kiinnostuneille ohjattu ympäristö ja asiantuntijoiden tuki uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, prototyyppien tekemiseen sekä markkinoille viemiseen. Erityisenä painopisteenä vuonna 2014 oli peli- ja sovellusteknologiaan sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvät innovaatiot.

Osallistujien tärkeänä sparraajana on toiminut Salon seudun Yrityskummien verkosto. Toiminto päättyi hankerahoituksen päättyessä 30.6.2014.

StartUp Salon toiminnasta ovat vastanneet Marjatta Eskelinen-Välimaa ja Tommi Virtanen.
Rahoituslähde: Protomo -toimintaympäristön kehittämisavustus